Advokátní kancelář - JUDr. Vladimír Tögel

Organizační a právní servis zadávání veřejných zakázek.

Advokátní kancelář
JUDr. Vladimír Tögel

Advokátní kancelář specializující se 16 roků výhradně na problematiku zadávání veřejných zakázek byla založena JUDr. Vladimírem Töglem v srpnu 1999 a od samého počátku své činnosti poskytuje svým klientům jak z řad veřejných, dotovaných a sektorových zadavatelů, tak i z řad dodavatelů zboží, služeb a stavebních prací komplexní administrativní, organizační a právní služby související se zahájením, průběhem a ukončením zadávacího řízení, včetně podávání opravných prostředků v rámci správního řízení a správního soudnictví.

Advokátní kancelář po dobu 10 roků účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, úspěšně poskytovala administrativně-organizační a právní služby svým klientům z řad zadavatelů a dodavatelů, kterým po celou tuto dobu nebyla pravomocně udělena žádná sankce pro spáchání správního deliktu.

Advokátní kancelář po celou tuto dobu realizovala pro své klienty z řad zadavatelů a dodavatelů administrativně-organizační a právní služby v rámci několika set zadávacích řízení při pořizování dodávek, služeb a stavebních prací v celkové hodnotě cca 2 mld.

Advokátní kancelář je tedy od 1. 10. 2016, tj. po účinnosti nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, velmi dobře připravena poskytovat administrativně-organizační a právní služby svým stávajícím či novým klientům z řad zadavatelů a dodavatelů v rámci jimi zamýšlených veřejných zakázek či koncesních řízení.

Advokátní kancelář také zastupuje statutární zástupce zadavatelů a dodavatelů, kteří v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek byli a nebo jsou jako fyzické osoby trestně stíháni dle § 248, § 256 a § 257 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákona a nebo jsou jako právnické osoby trestně stíhání pro výše uvedené trestné činy uvedené v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

V rámci zajištění maximální kvality poskytovaných služeb advokátní kancelář úzce spolupracuje se specialisty z různých oblastí a oborů činností souvisejících s příslušným druhem veřejné zakázky. Jedná se o soudní znalce, projektanty, ekonomy, architekty, autorizované inženýry a osobami vykonávajícími činnost technického dozoru stavebníka.

Svým klientům poskytujeme v rámci zákonem daných možností maximální vstřícnost a podrobnou znalost této velmi specializované problematiky při ochraně jejich práv a právem chráněných zájmů vedoucích ke sledovanému cíli.

Základní motivace pro úspěšnou účast v zadávacích řízeních a bezproblémové ex lege zadávání veřejných zakázek

Existuje mnoho způsobů při účasti dodavatele v zadávacím či výběrovém řízení nebo při vlastní realizaci zadávacího nebo výběrového řízení zadavatelem, aby vaše dobře míněná snaha jako dodavatele nebo zadavatele uspět při veškerém vynaloženém úsilí v rámci dodržování zákona o veřejných zakázkách vyšla zcela nazmar, a proto svěřte raději tuto problematiku pojištěným odborníkům s letitými zkušenostmi a sami se tak vyhnete dlouhodobým a nepříjemným následným velkým problémům s nemalými negativními až fatálními dopady jak při udělení sankcí při spáchání správních deliktů, tak i v oblasti ekonomické, finanční, právní, trestněprávní a také velmi často i mediální.
Zpět

Náš tým

Advokáti a koncipienti

JUDr. Vladimír Tögel – advokát, zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 4993, absolvent právnické fakulty UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita) v roce 1983. Státní rigorózní zkouška v roce 1984. Poté zaměstnán jako právník VHJ Vítkovice koncern Ostrava, Vojenské stavby Praha, s.p., a Ministerstvo obrany ČR – Hlavní úřad nákupu majetku a služeb (Akviziční úřad).

JUDr. Tögel se veřejnými zakázkami zabývá od účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., tj. od 1.1.1995 nejprve jako právník na MO ČR a od roku 1998 i v rámci výkonu advokacie.

Jako advokát byl za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., (ZVZ účinný do 30.9.2016) držitelem Osvědčení MMR č. j. 22661/2006-42 ze dne 7. 6. 2006 v rámci specializace na problematiku zadávání veřejných zakázek a koncesního řízení. Problematiku zadávání veřejných zakázek dlouhodobě přednáší pro agentury SEKURKON s.r.o. Praha a BETONCONSULT s.r.o., které organizují vzdělávací semináře odděleně pro DODAVATELE a ZADAVATELE. Rovněž organizuje tzv. na klíč vzdělávací semináře pro zaměstnance (podílející se na zadávání veřejných zakázek) svých klientů z řad veřejných, dotovaných a sektorových zadavatelů a dále zejména stavebních dodavatelů.

Mgr. Zuzana Hradil Gawlová – advokát, zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 13209, je absolventkou právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2006. Veřejnými zakázkami se systematicky zabývá od svého nástupu v roce 2007 do Advokátní kanceláře JUDr. Tögla, se kterým spolupracuje v rámci Smlouvy o trvalé spolupráci dle § 15e zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.

Mgr. Helena Čížková – advokátka, zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 17022, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012. Veřejnými zakázkami se zabývala 2 roky jako advokátní koncipientka ve středně velké advokátní kanceláři a poté 2 roky jako referent na Ministerstvu vnitra. Veřejnými zakázkami se systematicky zabývá od svého nástupu v roce 2016 do Advokátní kanceláře JUDr. Vladimíra Tögla.

Ing. Miloslav Široký je absolventem stavební fakulty VUT v Brně v roce 1983. Veřejnými zakázkami se systematicky zabývá od roku 1998. S Advokátní kanceláří JUDr. Tögla externě ad hoc spolupracuje.

Zpět

Naše služby

Administrativně-organizační a právní služby při zadávání veřejných zakázek

I. Služby AK pro veřejné (centrální, sdružené), dotované a sektorové zadavatele

Specializovaná advokátní kancelář právně zastupuje všechny druhy zadavatelů v celé ČR při zadávání veřejných zakázek a poskytuje jim komplexní služby, tj. příprava vlastního zamýšleného zadávacího řízení, kontrola realizace a průběhu zadávacího řízení až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, včetně vyřizování podaných opravných prostředků ze strany stěžujících si dodavatelů nebo právního zastupování zadavatele před orgánem dohledu (ÚOHS), popř. při zastupování těchto subjektů před KS a NSS v Brně v žalobách proti rozhodnutím ÚOHS a Předsedy ÚOHS v rámci správního soudnictví.

Základní povinné-obligatorní činnosti advokáta pro zadavatele v rámci zadávacího řízení – 2 fáze:

 1. Administrativní, organizační a právní zajištění veřejné zakázky před vyjádřením předběžného zájmu, podáním žádostí o účast nebo podáním nabídek při realizaci úkonů zadavatele vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách v rámci činností spojených s přípravou zadávacího řízení a poté od jeho zahájení až po podání žádostí o účast nebo podání nabídek v rámci jednoho konkrétního druhu zadávacího řízení, které jsou blíže specifikovány v Příkazní smlouvě uzavřené mezi advokátem a zadavatelem.
 2. Administrativní, organizační a právní činnosti po vyjádřením předběžného zájmu, podání žádostí o účast nebo podání nabídek spojené s posouzením žádostí o účast zájemců a s posouzením a hodnocením podaných nabídek uchazečů, včetně činností spojených s ukončením zadávacího řízení, které jsou blíže specifikovány v Příkazní smlouvě uzavřené mezi advokátem a zadavatelem.

Základní nepovinné-fakultativní činnosti (dodatečné služby-vícepráce) advokáta pro zadavatele:

 1. Administrativní, organizační a právní zajištění veřejné zakázky v rámci dodatečných služeb – víceprací, které se mohou vyskytnout v rámci zadávacího řízení, jsou blíže specifikovány v Příkazní smlouvě uzavřené mezi advokátem a zadavatelem. Tyto další činnosti advokáta jsou vždy spojené s objektivně nepředvídatelnými úkony dodavatelů v postavení dodavatele, účastníka zadávacího řízení, vybraného dodavatele, stěžovatele a navrhovatele v rámci příslušné etapy zadávacího řízení, na které musí v rámci dodržení zákona o veřejných zakázkách zadavatel reagovat. Jedná se zejména o tyto úkony zadavatele:
  1. před zveřejněním již zadavatelem schválených zadávacích podmínek postupné doplnění či úprava zadávacích podmínek dle dalších nových požadavků zadavatele nebo požadavků jiného orgánu, který se podílí na schválení těchto zadávacích podmínek či financování předmětu plnění veřejné zakázky,
  2. po zveřejnění zadávacích podmínek jejich doplnění a úprava vyplývající z odpovědí na dotazy dodavatelů k zadávacím podmínkám a zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám v rámci lhůty pro podání žádostí o účast nebo lhůty pro podání nabídek,
  3. zpracování žádostí zadavatele nebo komise o objasnění kvalifikace, o vysvětlení nabídek a o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
  4. zpracování rozhodnutí a oznámení zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení a vybraného dodavatele,
  5. zpracování rozhodnutí a oznámení zadavatele o podaných námitkách a vyjádření zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů a další právní úkony zadavatele související s jeho činností při vyřizování opravných prostředků v rámci správního nebo soudního řízení (rozklad, žaloba a kasační stížnost).

II. Další služby AK pro zadavatele

1. Specializovaná právní stanoviska k průběhu a výsledkům zadávacích řízení

Advokátní kancelář zpracovává také pro své klienty specializovaná právní stanoviska k jednotlivým vzniklým kauzám za účelem posouzení možností dalšího postupu ve věci a úspěšnosti se domáhat nápravy právního stavu před věcně příslušnými orgány v rámci správního řízení (ÚOHS) a nebo v rámci správního soudnictví ( KS a NSS v Brně).

2. Semináře a přednášky k novému ZVZ č. 134/2016 Sb.

Účelem odborných seminářů je „Jak nechybovat při zadávání VZ ze strany zadavatele a dodavatele“ a může mít 2 obsahové formy:

2.1. Základním smyslem primárního vzdělávacího semináře je po přijetí nového ZVZ č. 134/2016 Sb., jednak seznámení posluchačů s cca 25 novými právními instituty tohoto zákona (např. předběžné tržní konzultace, vyhrazené změny závazků) a dále srovnání změněných ustanovení nového ZVZ s ustanoveními již neúčinného ZVZ č. 137/2006 Sb., s novým ZVZ č. 134/2016 Sb., v rámci těch změn, které oba zákony právně upravovaly.

2.2. Základním smyslem navazujícího vzdělávacího semináře je po přijetí nového ZVZ č. 134/2016 Sb., celkové shrnutí každodenních aplikačních a právních poznatků získaných po realizaci prvních zadávacích řízení podle nového zákona a na praktických příkladech z advokátní praxe informovat posluchače zabývají se administrativní, organizační a právní realizací zadávacího řízení o nejčastějších právních problémech vzniklých v rámci realizace jednotlivých druhů zadávacího řízení a jak jim předcházet a nebo je řešit v souladu se zákonem a ustálenou nebo nově vznikající rozhodovací praxí dle judikatury ÚOHS a specializovaných soudů.

2.3. Bližší informace k obsahové Osnově semináře lze získat zde a v případě vážného zájmu na realizaci semináře bude klientovi zaslána Komentovaná osnova semináře ke změnám v ZVZ, jakožto studijní materiál určený pro posluchače semináře.

2.4. Bližší podmínky semináře (čas, místo konání, počet osob, délka semináře, smluvní odměna za seminář a přípravu) budou sjednány v objednávce klienta.

3. Právní audity realizovaných zadávacích řízení v případě porušení ZVZ ze strany třetích osob a udělení sankce ze strany ÚOHS nebo odnětí či krácení dotace

3.1. Základním smyslem této nabídky AK je pomoci zadavatelům proti osobám či subjektům, kteří při výkonu zadavatelských činností jakožto administrátoři porušili ZVZ a za porušení ZVZ bylo zadavateli ze strany ÚOHS uloženo nápravné opatření a nebo pokuta za spáchání správního deliktu v důsledku čehož zadavateli vznikla škoda, když zadavatel musel zadávací řízení znovu opakovat, nebo musel uhradit náklady spojené s jednáním před ÚOHS a nebo musel uhradit pokutu za spáchání správního deliktu.

Smyslem této pomoci zadavateli je zmírnit či úplně eliminovat finančně právní dopady pro zadavatele v důsledku vzniklé škody ze strany třetí osoby, vůči které lze takto vzniklou škodu uplatnit soudní cestou.

3.2. Dalším aspektem této nabídky AK je pomoci zadavatelům, rovněž proti osobám či subjektům, kteří při výkonu zadavatelských činností jakožto administrátoři porušili ZVZ a za porušení ZVZ sice nebylo zadavateli ze strany ÚOHS uloženo nápravné opatření či pokuta za spáchání správního deliktu, ale v důsledku porušení ZVZ byla zadavateli ze strany poskytovatele dotace tato dotace odňata či krácena a zadavateli takto vznikla škoda.

I v tomto případě základním smyslem pomoci zadavateli je zmírnit či úplně eliminovat finančně právní dopady pro zadavatele v důsledku vzniklé škody ze strany třetí osoby, vůči které lze takto vzniklou škodu uplatnit soudní cestou.

III. Služby AK pro dodavatele

(ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - VYBRANÝ DODAVATEL – STĚŽOVATEL - NAVRHOVATEL)

Advokátní kancelář rovněž zastupuje jednotlivé dodavatele v celé ČR, kteří v pozici účastníka zadávacího řízení při vyjádření předběžného zájmu, podání žádostí o účast nebo podání nabídek a podání námitek, činí v zadávacím řízení vůči zadavateli příslušné úkony v rámci zadávání veřejných zakázek na dodávky služby a stavební práce a poskytuje jim komplexní služby, tj. příprava a kontrola vlastního vyjádření předběžného zájmu, podání žádostí o účast, podání nabídek včetně kontroly nabídky a dokladů o splnění zadavatelem požadované kvalifikace, zastupování dodavatele před zahájením zadávacího řízení nebo vyloučeného účastníka zadávacího řízení či vybraného dodavatele při podávání námitek nebo při uzavírání smlouvy a při uzavírání dodatků ke smlouvám a zastupování dodavatele a vybraného dodavatele při podání opravných prostředků proti rozhodnutím zadavatele (Námitka), proti rozhodnutím ÚOHS (Návrh na přezkoumání úkonů a Rozklad) a nebo proti rozhodnutím obou správních soudů v Brně při podání opravných prostředků (Žaloba a Kasační stížnost) v rámci správního soudnictví.

Zpět

IV. Formy spolupráce při poskytování administrativně-organizačních a právních služeb

Spolupráce s klienty se uskutečňuje ve třech formách:

Spolupráce advokáta se zadavatelem nebo dodavatelem jakožto klienty se realizuje za pevně sjednanou hodinovou smluvní odměnu dle § 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., AT (advokátní tarif) v rámci uzavřené Příkazní smlouvy dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., NOZ.

Předmětem Příkazní smlouvy je ze strany advokáta na základě jednotlivých požadavků klienta buď komplexní a nebo ad hoc úplatné poskytování právních služeb souvisejících s aplikací zákona o veřejných zakázkách.

1. Komplexní spolupráce advokáta je typická s klienty, kteří nemají k dispozici odborníky, popř. právníky odborně zaměřené na zadávání veřejných zakázek a komunikují s advokátem od samého počátku zamýšlené realizace zadávacího řízení.

2. Spolupráce advokáta s klienty „Ad hoc“, tj. od případu k případu, je typická pro klienty, kteří mají k dispozici příslušné odborníky, popř. právníky odborně zaměřené na zadávání veřejných zakázek a komunikují s advokátem jen dle aktuální potřeby v rámci zamýšlené či vlastní realizace zadávacího řízení.

3. Jednorázová spolupráce advokáta s klientem bez uzavření Příkazní smlouvy jen na základě objednávky klienta s akceptací výše smluvní odměny a předpokládaného počtu hodin potřebných k poskytování právních služeb.

Tato spolupráce je typická s klienty, kteří mají k dispozici příslušné odborníky, popř. právníky odborně zaměřené na zadávání veřejných zakázek a tyto osoby komunikují s advokátem pouze v případech, kdy si ověřují správnost jednotlivých úkonů realizovaných v rámci zadávacího řízení a následně advokát kontroluje a reviduje jednotlivé právní kroky klienta a nebo tyto klienty zastupuje před ÚOHS, popř. před soudem, pokud pro porušení zákona jsou tito klienti sankcionováni.

V. Přehled o klientech v postavení zadavatele a dodavatele

Veřejní zadavatelé
územní samosprávné celky
Městské části v Praze, obce a města v rámci Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Hradeckého a Pardubického kraje
Vysoké školy a Univerzity, Státní podniky založené za účelem poskytování služeb ve veřejném zájmu
Vědecké instituce a zdravotnická zařízení
Dotovaní zadavatelé
tj. fyzické a právnické osoby čerpající finanční prostředky ze strukturálních fondů EU
Sektoroví zadavatelé
Dodavatelé
dodavatelé zboží, služeb a stavebních prací v pozici dodavatele, účastníka zadávacího řízení, vybraného dodavatele, stěžovatele a navrhovatele
Zpět

VI. Ostatní údaje o advokátovi

Pojištění advokáta a délka záruční doby za poskytnuté právní služby

Advokát je dle uzavřené Pojistné smlouvy pojištěn pro účely náhrady škody způsobené při výkonu advokacie třetím osobám na částku 18 mil. Kč.

Celková záruční doba za poskytnuté právní služby poskytované advokátní kanceláří činí 60 měsíců. Bližší podmínky poskytované záruční doby za poskytnuté právní služby upravuje Příkazní smlouva.

Zpět

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Vladimír Tögel – advokát

Ostrovského 253/3 (Ženské domovy – 5. patro – kancelář 5.098)
Praha 5 - Smíchov
150 00

Email:
togel.advokat@verzak.cz
info@verzak.cz

Datová schránka:
xvff4wu

IČO: 12493031
DIČ: CZ6004050195
ev. č. ČAK: 04993

Spojení

Stanice metra „B“ Anděl nebo tramvajová a autobusová zastávka Na Knížecí.

Pošlete nám zprávuZpět